085 - 878 24 71 info@custommail.nl inloggen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan onder:

1.1. CustomMail: de wederpartij bij de overeenkomst met de abonnee en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

1.2. Abonnee: de natuurlijk of rechtspersoon die met CustomMail abonnement afsluit aangaande het leveren van één of meerdere nieuwsbrieven en de webapplicatie van CustomMail en wederpartij bij de overeenkomst met CustomMail in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

1.3. Abonnement: de overeenkomst tussen CustomMail en de abonnee met betrekking tot het leveren van één of meerdere nieuwsbrieven en de CustomMail webapplicatie voor een afgesproken termijn.

1.4. Nieuwsbrief: de regelmatige, digitale publicatie die zelf door de klant is opgesteld, danwel door CustomMail speciaal voor de klant is samengesteld.

1.5. Content: de inhoud van de nieuwsbrief, bestaande uit onder meer doch niet beperkt tot informatie, gegevens, tekst, artikelen en afbeeldingen.

1.6. Franchisegever: de natuurlijke of rechtspersoon die het recht op het gebruik van de naam, het merk, de inrichting, verkoopinspanningen of producten van die onderneming tegen betaling beschikbaar stelt aan franchisenemers.

1.7. Franchisenemer: de natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling het recht op het gebruik het gebruik van denaam, het merk, de inrichting, verkoopinspanningen of producten van een onderneming (franchisegever) verwerft.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten van CustomMail, waaronder alle abonnementen en daarbij behorende nieuwsbrieven van CustomMail, de ter beschikking gestelde webapplicatie en andere gelieerde producten en diensten.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor CustomMail slechts bindend voor zover zij door CustomMail uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. CustomMail is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien de abonnee niet instemt met de wijzigingen, heeft de abonnee de bevoegdheid het abonnement per e-mail met leesbevestiging op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

2.4. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden bekendgemaakt door middel van een e-mailbericht aan het bij CustomMail bekende e-mailadres van de abonnee.

2.5. Franchisegever is verantwoordelijk voor het doorgeven van deze algemene voorwaarden aan de bij hem aangesloten franchisenemers, welke vervolgens verplicht zijn deze te aanvaarden. Vervolgens kan voor franchisenemer ook abonnee worden gelezen en heeft deze als zodanig ook dezelfde rechten en plichten.Intellectuele eigendom

Artikel 3. Intellectueel eigendom

3.1. De eventueel door CustomMail geleverde content in nieuwsbrieven is auteursrechtelijk beschermd en blijft te allen tijde de eigendom van CustomMail of diens licentiegever(s). Wederverspreiding geschiedt onder verantwoording van de abonnee. Na goedkeuring van de al of niet gewijzigde nieuwsbrief door de abonnee, stelt CustomMail die nieuwsbrief via e-mail ter beschikking aan de door de abonnee opgegeven e-mailadressen. De abonnee is eindverantwoordelijk voor de door abonnee aangeleverde content en door de abonnee zelf gewijzigde content. Dehiervoor bedoelde auteursrechtelijke bescherming is niet van toepassing indien de abonnee de content zelf heeft vervaardigd of aangeleverd.

3.2. De door CustomMail aan abonnees voor de duur van het abonnement ter beschikking gestelde webapplicatie is auteursrechtelijk beschermd. Abonnee verkrijgt slechts voor de duur van de overeenkomst toestemming om voornoemde webapplicatie te gebruiken uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie van abonnee. Het is abonnee niet toegestaan op enige andere wijze gebruik te maken van de webapplicatie of deze te openbaren of te verveelvoudigen, dan wel derden daartoe toegang te verlenen. Onder derden wordt in deze bepaling verstaan: iedere natuurlijke persoon die niet in dienst is bij abonnee, niet gemachtigd is door de abonnee om content toe te voegen t.b.v. van de nieuwsbrief van de abonnee, alsmede de rechtspersoon die niet tot het concern van abonnee behoort.

3.3. In het geval CustomMail de content verzorgt, is elke vorm van herpublicatie van afbeeldingen of artikelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CustomMail nadrukkelijk verboden.

3.4. Bij een op maat gemaakt sjabloon wordt door CustomMail mogelijk gebruik gemaakt van standaard (stock) afbeeldingen. Deze afbeeldingen worden eenmalig en uitsluitend voor de desbetreffende abonnee gebruikt. CustomMail brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van deze afbeeldingen.

3.5. Het is franchisegever toegestaan de webapplicatie van CustomMail te gebruiken om relevante artikelen in het kader van de franchiseformule aan de nieuwsbrief toe te voegen. Na toevoeging en goedkeuring van de nieuwsbrief door de franchisegever wordt deze verzonden naar de aangesloten franchisenemers.

Artikel 4. Nieuwsbrief

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, besluit abonnee zelfstandig wanneer een nieuwsbrief wordt verzonden en abonnee zal zelf zorgdragen voor de content daarvan.

4.2. Abonnee dient over de benodigde toestemmingen (opt-in) van de ontvangers van de nieuwsbrief te beschikken en zal niet ongevraagd nieuwsbrieven aan derden toesturen.

4.3. Indien CustomMail de content van de nieuwsbrief van abonnee verzorgt, dan stelt CustomMail binnen de overeengekomen termijn een nieuwsbrief met content beschikbaar aan de abonnee.

4.4. De abonnee voert de verzending van de nieuwsbrief uit met behulp van de webapplicatie CustomMail. De abonnee is volledig verantwoordelijk voor het correct invullen van de eigen bedrijfs- en persoonsgegevens binnen de webapplicatie CustomMail.

4.5. De abonnee is er verantwoordelijk voor dat de verzonden mail niet als spam wordt aangemerkt. Mocht CustomMail een spamklacht ontvangen en deze wordt bevestigd, dan zal de abonnee een waarschuwing ontvangen per e-mail. Bij een 2e spamklacht zal CustomMail het abonnement met abonnee ontbinden en de account van de abonnee sluiten. De abonnee kan in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van abonnementsgelden.

4.6. De abonnee huurt van CustomMail schijfruimte op de server van CustomMail alwaar de abonnee (klant)gegevens van derden kan opslaan ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrieven van abonnee. De huur van de schijfruimte is inbegrepen in het abonnementsgeld.

4.7. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze omgaat met haar (klant)gegevens. Abonnee is gehouden de gegevens van derden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving te verwerken.

4.8. De abonnee is verantwoordelijk voor de machtiging en/of medewerking van zijn automatiseerder/website leverancier om in samenwerking met CustomMail een “aanmeld” formulier voor de nieuwsbrief op de website van de abonnee te plaatsen. Eventuele kosten welke door de automatiseerder/website leverancier in rekening worden gebracht, zijn voor rekening van de abonnee.

Artikel 5. Content

5.1. CustomMail is uitsluitend verantwoordelijk voor een werkende webapplicatie waarmee abonnee nieuwsbrieven in eigen huisstijl kan versturen naar klanten.

5.2. CustomMail kan het sjabloon van de nieuwsbrief op maat ontwerpen of een sjabloon gemaakt door derden volgens de door CustomMail opgegeven criteria tegen een nader overeen te komen prijs implementeren.

5.3. Tenzij en slechts voor zover de content van de nieuwsbrief door CustomMail wordt verzorgd, is Abonnee verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsbrief. De abonnee dient over de benodigde (gebruiks)rechten te beschikken ten aanzien van door de abonnee aan de nieuwsbrief toegevoegde content.

5.4. Indien CustomMail verantwoordelijk is voor de content, dan kan abonnee gebruik maken van de artikelen en afbeeldingen in de database van de webapplicatie van CustomMail.

5.5. De (gebruiks)rechten ten aanzien van content welke door de abonnee zelf aan de nieuwsbrief wordt toegevoegd zijn en blijven bij abonnee.

5.6. CustomMail zal geen gebruik maken van door de abonnee op de servers en in de database van CustomMail opgeslagen content, tenzij met schriftelijk toestemming van de abonnee.

Artikel 6. Helpdesk en service

6.1. De helpdesk is bereikbaar via support@customail.nl en in dringende gevallen via 085 – 878 3471 op kantoortijden van 9.00 uur tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen in Nederland.

6.2. Support is kosteloos, tenzij het probleem te wijten is aan het handelen of nalaten van de abonnee. In dat geval zal via e-mail een offerte worden uitgebracht, waarin de voorwaarden en kosten worden vermeld waartegen CustomMail zich zal inspannen het probleem te verhelpen. Nadat abonnee akkoord is gegaan met voornoemde offerte, zal CustomMail het probleem tegen de in de offerte overeengekomen vergoeding proberen te verhelpen.

6.3. Franchisenemer zal vragen met betrekking tot de diensten van CustomMail en de webapplicatie eerst voorleggen aan de franchisegever.

Artikel 7. Duur, opzegging en tarieven

7.1. Een abonnementsaanvraag wordt door CustomMail digitaal bevestigd, waarna de overeenkomst tot stand is gekomen. De digitale bevestiging door CustomMail wordt geacht het abonnement juist en volledig weer te geven, tenzij abonnee hiertegen binnen drie (3) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

7.2. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan op ieder moment tegen het einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders is overeengekomen.

7.3. Opzegging dient in CustomMail te geschieden, dit kan onder het kopje “Mijn account” in de webapplicatie.

7.4. Na opzegging heeft abonnee nog tot het einde van het abonnement toegang tot de webapplicatie van CustomMail, teneinde de door abonnee gewenste informatie in te zien, te downloaden en/of anderszins op te doen slaan.

2.6. CustomMail is gerechtigd haar tarieven op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht aan te passen. Tariefwijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien de abonnee niet instemt met de voorgenomen tariefwijziging, heeft de abonnee de bevoegdheid het abonnement op te zeggen tegen de datum waarop het gewijzigde tarief van kracht wordt.

2.7. Eventuele extra kosten die CustomMail in opdracht van abonnee maakt ten aanzien van een configuratie van de webapplicatie welke niet standaard is, komen voor rekening abonnee en worden seperaat in rekening gebracht.

Artikel 8. Opschorting, overmacht en ontbinding

8.1. CustomMail is gerechtigd de uitvoering van haar diensten, waaronder het leveren of verzenden van de nieuwsbrief, (tijdelijk) op te schorten. Het niet verbruikte online tegoed schuift in dat geval door ten behoeve toekomstige nieuwsbrieven. De abonnee kan CustomMail schriftelijk verzoeken het niet verbruikte gedeelte van het online tegoed te laten restitueren. Terugbetaling vindt in dat geval plaats binnen dertig (30) dagen.

8.2. Bij overmacht wordt de levering van de nieuwsbrieven opgeschort en is iedere aansprakelijkheid van CustomMail voor schade uitgesloten. In geval van overmacht vindt restitutie plaats van over de betreffende maand reeds betaald abonnementsgeld. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht in ieder geval verstaan verstaan een technische storing ten gevolge waarvan CustomMail niet in staat is uitvoering te geven aan de overeenkomst met abonnee. CustomMail zal in een dergelijke geval eerst weer de levering hervatten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

8.3. CustomMail zal het niet verbruikte abonnementsgeld binnen dertig (30) dagen aan de abonnee restitueren indien het versturen van nieuwsbrieven door een overmachtsituatie onmogelijk is.

8.4. CustomMail heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien:

  • a. abonnee tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet  binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door abonnee is hersteld;
  • b. indien abonnee surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement vanabonnee wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of abonnee een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren;
  • c. Indien CustomMail informatie of gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst en CustomMail ontvangt deze informatie of gegevens niet uiterlijk binnen drie (3) maanden.

Artikel 9. Onderhoud en storingen

9.1 CustomMail stelt zich het goed functioneren van haar website en webapplicatie ten doel. CustomMail zal zich inspannen eventuele storingen binnen een redelijke termijn te verhelpen, doch CustomMail garandeert niet dat zij alle storingen zal (kunnen) verhelpen. De webapplicatie wordt aangeboden “as is”.

9.2 Mocht ten gevolge van onderhoud aan CustomMail de abonnee langer dan één (1) werkdag geen gebruik kunnen maken van CustomMail, dan zal CustomMail dit aan de abonnee melden en in dringende gevallen samen met de abonnee naar een passende oplossing zoeken.

Artikel 10. Privacy

10.1 De abonnee geeft toestemming aan CustomMail zijn of haar bedrijfs- en/of persoonsgegevens op te nemen in de registratie van CustomMail welke benodigd zijn voor haar administratie- en beheerstaken. Deze registratie is slechts toegankelijk voor CustomMail en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij CustomMail hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

10.2 CustomMail zal de door abonnee verstrekte persoonsgegevens slechts aan derden verstrekken alleen na toestemming en voor zover dit nodig is voor de goede uitoefening van de overeenkomst met abonnee.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De abonnee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verzonden nieuwsbrief. CustomMail is nimmer aansprakelijk, ook voor wat betreft auteursrechten, voor artikelen en afbeeldingen welke de abonnee zelf heeft toegevoegd in de nieuwsbrief en via de webapplicatie heeft verspreid naar zijn relaties.

11.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van CustomMail voor directe schade geleden door abonnee als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door CustomMail van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van CustomMail, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die abonnee in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald aan CustomMail.

11.3 Aansprakelijkheid van CustomMail voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op opgeslagen op apparatuur van CustomMail en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 De aansprakelijkheid van CustomMail wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien abonnee CustomMail onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en CustomMail ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel 12. Betaling en gevolgen van wanbetaling

12.1 De kosten van de abonnementen staan vermeld op de website van CustomMail. Bedragen zijn gesteld in euro’s en excl. BTW.

12.2 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso. Indien een incasso niet kan worden geïnd, dan zal de toegang tot de CustomMail webapplicatie worden geblokkeerd totdat betaling weer heeft plaatsgevonden. Abonnee zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

12.3 De factuur wordt uitsluitend per e-mail verzonden met vermelding van incassodatum. De factuur kan ook via het eigen online account van de abonnee worden gedownload. Elke maand zal er omstreeks de 15e van de maand het abonnementsgeld worden geïncasseerd overeenkomstig het afgesloten abonnement.

12.4 De facturatie van de initiële kosten, zoals opmaak van het nieuwsbriefsjabloon, zal gebeuren na goedkeuring en implementatie van dit sjabloon.

12.5 Wanneer er meer nieuwsbrieven in de voorgaande maand zijn verzonden, dan in het abonnement zijn begrepen, dan zal de meerprijs de opvolgende maand in rekening worden gebracht. Alles overeenkomstig de staffel zoals op de website van CustomMail vermeld.

12.6 Alle door CustomMail te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten uit deze overeenkomst, komen voor rekening van de abonnee. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €150,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. In dat geval komen de hogere kosten voor rekening van abonnee.

12.7 Indien de abonnee een automatische incasso transactie binnen de bancaire mogelijkheden storneert indien er al van het abonnement gebruik is gemaakt of indien een opzegging te laat heeft plaatsgevonden, is CustomMail, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd aan de abonnee het openstaande abonnementsgeld en alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen die CustomMail maakt respectievelijk moet maken teneinde betaling te bewerkstelligen.

12.8 Reclames betreffende de incasso moeten binnen acht (8) dagen na bancaire overschrijving schriftelijk bij CustomMail worden ingediend. Na afloop van deze termijn ingediende klachten worden door CustomMail niet meer in behandeling genomen.

Artikel 13. Vrijwaring

Abonnee vrijwaart CustomMail voor eventuele aanspraken van derden, welke zijn ontstaan door handelen van abonnee, waaronder eventuele aanspraken van derden op grond van het uitlekken van privacy gevoelige gegevens die via de diensten van CustomMail waren opgeslagen en beveiligd, alsmede aanspraken op grond van inbreuk van auteursrechten en SPAM- klachten. Indien CustomMail uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is abonnee gehouden CustomMail zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van abonnee in dat geval verwacht mag worden. Indien abonnee in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is CustomMail, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CustomMail en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van abonnee.

Artikel 14. Conversie

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval wordt de nietige c.q. vernietigbare bepaling van rechtswege te zijn vervangen door een bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van CustomMail.

15.3 De door CustomMail ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door abonnee.

15.4 Onder “schriftelijk” valt in deze overeenkomst ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

15.5 Indien abonnee wordt overgenomen door een derde partij of indien abonnee een derde partij overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan CustomMail nadat abonnee bekend is geworden met de overname.

15.6 CustomMail is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.